مجموعه دارای دو جكوزي در قسمت غرب و شرق ، با گرماي استاندارد داراي جت فشار مي باشد كه در كنار آن دوش آب سرد قرار دارد ،  جهت کاهش و کنترل دمای بدن كه نشاط و شادابي فراواني ايجاد مي كند و باعث اثر گذاری بر روی عوامل جسمی و روانی می شود.