تک جلسه آزاد ( بانوان ، آقایان ) : 38/000 تومان

تک جلسه ، سانس 10:30 تا 13 روزهای یکشنبه و سه شنبه ( بانوان ) : 30/000 تومان

تک جلسه ، سانس صبحگاهی 5 تا 8 صبح ( آقایان ) : 20/000 تومان