برنامه زمانبندی استخر:

آقایان:

 سانس ویژه صبحگاهی :

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و 5 شنبه ها : ازساعت 5 الی 8 صبح

چهار شنبه ها : از ساعت 4/30 الی 6/30صبح

سانس بعد از ظهر :

 روزهای زوج سانس یک : از ساعت 15/45 الی 17/45

 سانس دو : از ساعت 18 الی 22/30

 پنج شنبه و جمعه ها : از ساعت 16 الی 22/30

 بانوان:

 روزهای زوج : از ساعت 9 الی 13

 روزهای یکشنه و سه شنبه :

سانس یک : 10/30  الی 13

 سانس دو : از ساعت 14 الی 19/30

 پنج شنبه ها : از ساعت 9 الی 14/30